Algemene voorwaarden Veerkracht Interventies

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, bijeenkomsten en natuurgeneeskundige behandelingen van burn - out specialist Oss. Deze worden in deze algemene voorwaarden beschreven als 'activiteit'. Een natuurgeneeskundige behandeling wordt verder beschreven als 'behandeling'.

Artikel 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. 'cursist respectievelijk cliënt': degene die aan een activiteit of behandeling waarvoor opdracht is gegeven, deelneemt. b. 'opdrachtgever': degene (cursist of cliënt) aan wie Veerkracht Interventies een inschrijving voor een activiteit of behandeling schriftelijk of mondeling bevestigt.

Artikel 2: Aanmelding van een cursist of cliënt en verstrekken van opdracht. 1. De aanmelding van een cursist of cliënt vindt uitsluitend schriftelijk plaats middels het daarvoor bestemde inschrijfformulier van Veerkracht Interventies. Deze wordt u per email toegestuurd. 2. Aanmeldingen worden geacht te zijn aanvaard door Veerkracht Interventies nadat Veerkracht Interventies zulks schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van aanmelding en brengt de overeenkomst tussen Veerkracht Interventies en de opdrachtgever tot stand. 3. Annulering van een aanmelding door de opdrachtgever voordat de activiteit of behandeling is begonnen, geschiedt door middel van een email gericht aan Veerkracht Interventies. Waarbij bij het moment is van ontvangst van deze email door Veerkracht Interventies geldt als het moment van annulering.

Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang van de activiteit is de opdrachtgever 50% van de leges verschuldigd. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de activiteit is de opdrachtgever de volledige leges verschuldigd. 4. Gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst in de vorm van een email gericht aan Veerkracht Interventies zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de opdrachtgever al is begonnen. 5. Na aanvang van een activiteit of behandeling is annulering niet meer mogelijk. Door het niet bijwonen van de betreffende activiteit of behandeling vervalt de financiële verplichting ten opzichte van Veerkracht Interventies niet. 6. Afspraken voor behandelingen kunnen zowel telefonisch als schriftelijk gemaakt worden. Behandelingen kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd worden. Daarna zijn de volledige leges verschuldigd.

Artikel 3: Restitutie bij tussentijdse beëindiging. 1. Restitutie van betaalde leges of een gedeelte daarvan vindt alleen dan plaats wanneer een tussentijdse beëindiging van de activiteit of behandeling het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. In geval van een dergelijke tussentijdse beëindiging kan Veerkracht Interventies een bewijs verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins, bij gebreke van verstrekking daarvan wordt de overeenkomst geacht niet te zijn beëindigd.

Indien de opdrachtgever om eerder genoemde redenen de behandeling of activiteit tussentijds wil beëindigen, wordt het bedrag van de reeds gevolgde - procentueel - in rekening gebracht. Tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever geschiedt schriftelijk per email of een schrijven met bericht van ontvangt ('handtekening retour') gericht aan Veerkracht Interventies. Ingeval de opdrachtgever zonder opgaaf van redenen en zonder tussentijdse beëindiging niet meer deelneemt aan de behandeling of activiteit, zal de opdrachtgever verplicht blijven tot betaling van het totale bedrag.


Artikel 4: Doorschuiven van een activiteit. 1. Van doorschuiven is sprake wanneer de cursist of cliënt Veerkracht Interventies verzoekt zijn of haar deelname aan een activiteit of behandeling op een later tijdstip te starten. Dit kan schriftelijk of per email. In alle gevallen zal Veerkracht Interventies op verzoek een behandeling of activiteit doorschuiven mits deelname aan de betreffende activiteit of behandeling binnen een half jaar na doorschuiven gestart wordt. In alle andere gevallen treedt de annuleringsregel in conform artikel 2 waarbij de datum van doorschuiven als annuleringsdatum wordt gezien. Veerkracht Interventies zal voor de verwerking geen kosten in rekening brengen.


Artikel 5: Aansprakelijkheid. 1. Veerkracht Interventies is nimmer aansprakelijk voor de door de cursist geleden schade en (extra) kosten als gevolg van het volgen van de betreffende activiteit en/of voortijdig beëindigen ervan, ongeacht de oorzaak. 2. Veerkracht Interventies is nimmer aansprakelijk voor schade en/of verlies aan persoonlijke goederen van de clienten op de eventuele cursus of behandelingslocatie(s). 3. Veerkracht Interventies is niet verantwoordelijk voor druk, zet of typefouten of als door technische storing de prijs, data of andere informatie voor activiteiten of behandelingen verkeerd is weergegeven. Veerkracht Interventies is niet gebonden aan het uitvoeren van de activiteit of behandeling tegen de verkeerde weergegeven prijs of voorwaarden.


Artikel 6: Betalingsvoorwaarden. 1. Nadat Veerkracht Interventies conform art. 2.2. de inschrijving voor een activiteit of behandeling geaccepteerd heeft ontvangt de cursist binnen 10 dagen een factuur. Een cliënt krijg pas een factuur na een behandeling of activiteit. Betaling van de factuur dient te geschieden vóór of op de vervaldatum die op de factuur wordt vermeld. 2. Indien niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever, zonder nadere aankondiging, vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand. Indien de invordering ter incasso moet worden overgedragen aan derden, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 7: Auteursrecht op schriftlijkmateriaal. 1. Alle rechten, inclusief het auteursrecht, op de door Veerkracht Interventies verschafte en samengestelde schriftelijkemiddelen (behoudens in de handel zijnde boeken) blijven van Veerkracht Interventies. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Veerkracht Interventies.


Artikel 8: Toepasselijkheid voorwaarden. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en behandelingen van en door Veerkracht Interventies. Door inschrijving aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden en maakt de opdrachtgever tevens kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden en daar waar van toepassing ook het bepaalde in de desbetreffende Veerkracht Interventies schriftelijke middelen. Deze algemene voorwaarden, het bepaalde in de betreffende Veerkracht Interventies -schriftelijke materiaal vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Veerkracht Interventies. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk.


Artikel 9: Uitval van een interventie specialist. 1. Bij ziekte en/of verhindering van een interventie specialist zal Veerkracht Interventies indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. 2. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Veerkracht Interventies de cursist zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. 3. Veerkracht Interventies zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen. 4. In geval van ziekte en/of verhindering van een interventie specialist heeft de opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding, ook niet als Veerkracht Interventies als gevolg van overmacht of anderszins enig voordeel mocht hebben. 5. Extra kosten voor de verzorging van behandeling of activiteit voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een interventie specialist liggen bij Veerkracht Interventies. 6. Uitval van de interventie specialist is geen reden voor kosteloze annulering. In dit geval blijft artikel 2 onverminderd van toepassing.


Artikel 10. Klachtenprocedure. 1. Veerkracht Interventies streeft ernaar om haar cliënten/cursisten een hoge mate van kwaliteit te bieden. Om onze kwaliteit te verbeteren hebben we een interne klachtenprocedure ontwikkeld en een mogelijkheid om in beroep te gaan. 2. Cliënten kunnen klachten zowel per email als schriftelijk indienen bij Veerkracht Interventies. 3. De wijze waarom de klacht ingediend dient te worden alsook de afhandeling ervan staat beschreven in de Veerkracht Interventies klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure is te vinden op deze website.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid van informatie. 1) Alle informatie die door cliënten - direct of indirect - wordt verstrekt is vertrouwelijk voor Veerkracht Interventies en haar medewerkers. Dit geldt ook voor alle - persoonlijke - informatie die cliënten verstrekken. Persoonlijke vertrouwelijke informatie mag alleen met toestemming van de betrokkene gedeeld worden. Bijvoorbeeld t.b.v. intercollegiaal overleg en/of naar de opdrachtgever.

Artikel 12: Op de met Veerkracht Interventies afgesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Alle inschrijvings- en betalingsvoorwaarden die eerder zijn gepubliceerd komen hiermee te vervallen. Aldus vastgesteld te Oss op 1-3-2017.